Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Onder ‘EarthRebels’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder de naam GuruWorks, met als handelsnaam EarthRebels, met KVK-nummer 34271371.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.earthrebels.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.earthrebels.nl.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 EarthRebels behoudt zich het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en EarthRebels komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van EarthRebels gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 EarthRebels acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop

Artikel 5 Aanbod

5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door EarthRebels met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. EarthRebels garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met info@earthrebels.nl. Indien uw klacht gegrond is zal EarthRebels passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.2 EarthRebels kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door EarthRebels vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 EarthRebels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van het bestelde totaalbedrag. Verzendkosten staan direct in de winkelwagen berekend.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Directe betaling via iDEAL

– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL34 TRIO 0198 3008 91 t.n.v. GuruWorks o.v.v. het ordernummer ten name van EarthRebels.

Binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van EarthRebels zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door EarthRebels.

Artikel 7 Verzendkosten

7.1 De verzendkosten worden berekend per order zijn afhankelijk van het bestelde totaalbedrag. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van PostNL.

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering

8.1 EarthRebels levert in heel Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.

8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat EarthRebels de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Binnen Nederland levert EarthRebels de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van EarthRebels. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.4 EarthRebels is gerechtigd om de bestelling in gedeelten te leveren. De extra kosten van nalevering worden door EarthRebels bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan EarthRebels zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour

10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met EarthRebels. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van veertien dagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Bij EarthRebels is de zichttermijn (bedenktijd) echter 30 dagen. Na contact te hebben opgenomen met EarthRebels, dient het artikel binnen 4 werkdagen retour te zijn bij EarthRebels. Verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.

10.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel zonder schade terug in het bezit is van EarthRebels, teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

10.3 EarthRebels behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij EarthRebels of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding

13.1 EarthRebels kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.